Aanvullende Voorwaarden Aanvullende Voorwaarden van Verkoop, Levering en Betaling voor de diensten van de Post Verkade Groep BV.

1. Algemeen

Deze Voorwaarden zijn aanvullend op de Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH) en van toepassing op alle offertes en overeenkomsten met betrekking tot verkoop en levering van zaken en diensten door alle werkmaatschappijen van de Post Verkade Groep BV. (hierna: PVG)

Tenzij hiervan in deze Aanvullende Voorwaarden wordt afgeweken, gelden de Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH). Onder levering van zaken en diensten wordt mede verstaan de verzorging van evenementen, party’s, exploitaties in de ruimste zin van het woord waarin ook zijn begrepen de levering van personeel, locaties en materialen.

2. Aanbiedingen/overeenkomsten

Aanbiedingen door de PVG gedaan, zijn te allen tijde vrijblijvend. Prijzen vermeld in aanbiedingen zijn zolang geldig als staat vermeld en slechts geldig voor de betreffende aanbieding. Prijsstijgingen in grondstoffen, loonkosten, accijnzen, huren alsmede telfouten kunnen bij een definitieve overeenkomst gewijzigd worden doorberekend. Pas na een door de PVG schriftelijk opgestelde en ondertekende bevestiging aan de klant is er sprake van een overeenkomst (ook te noemen een definitieve reservering of horecaovereenkomst).

3. Betalingscondities

Bij een definitieve reservering dient de locatiehuur en de eventuele hotelkamers binnen 8 dagen te worden voldaan en een voorschot van de omzetverwachting (inclusief BTW) uiterlijk 6 weken voor het tijdstip waarop krachtens de in artikel 2 bedoelde overeenkomst de eerste horeca dienst zou moeten worden verleend, tenzij hierover schriftelijk andere afspraken zijn gemaakt. Indien cliënt ondanks sommatie niet betaald, is zij, zonder dat verdere ingebrekestelling is vereist, alle gerechtelijke- en buitengerechtelijke kosten verschuldigd die de PVG genoodzaakt is te maken.

Bij een MaDiWo of Winterwedding gaat u bij betaling van de aanbetalingsnota a €1000,00 akkoord met het huisreglement en de aanvullende voorwaarden.
Ongeveer 2 maanden van te voren ontvangt u een tweede voorschotnota. Dit voorschot zal het resterende bedrag van €3.995,00 bedragen. Deze dient 6 weken van te voren voldaan te zijn. De overige extra’s zoals extra gasten worden achteraf berekend op de eindfactuur. Bij andere samengestellende arrangementen is bovenstaande regeling ook van toepassing.

4. Aantal gasten

Het in de overeenkomst als bedoeld in artikel 2 vermelde aantal gasten beschouwt de PVG als garantie-aantal voor de partij, tenzij de klant schriftelijk een gewijzigd aantal heeft afgegeven, hetwelk dan in beginsel zal worden beschouwd als het nieuwe garantie-aantal.
 • Wijzigingen op het in de eerste alinea omgeschreven garantie-aantal zijn, zonder financiële consequenties, mogelijk tot twee weken voor de reserveringsdatum;
 • Indien het aantal gasten binnen deze termijn van twee weken wordt verhoogd, dient de klant onverwijld contact op te nemen met de PVG.

5. Locatie reserveringen

Bij huur van ruimten door de PVG namens derden zijn eveneens van toepassing de algemene voorwaarden en condities van de betreffende locatie.

6. Annulering

In alle gevallen waarin op grond van een overeenkomst als bedoeld in artikel 2 één Horecadienst moet worden verleend, zal voor de annulering van een in een zodanige overeenkomst opgenomen reservering het navolgende gelden:
 • Bij annulering meer dan twee maanden voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 35% van de omzetverwachting inclusief BTW aan de PVG te betalen;
 • Bij annulering meer dan één maand voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 55% van de omzetverwachting inclusief BTW aan de PVG te betalen;
 • Bij annulering meer dan veertien dagen voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 75% van de omzetverwachting inclusief BTW aan de PVG te betalen;
 • Bij annulering minder dan veertien dagen voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 100% van de omzetverwachting inclusief BTW aan de PVG te betalen.
Bij annuleren zullen wij de locatiehuur en de huur voor de hotelkamers niet restitueren. Ten aanzien van de dienstverlening van derden (bijv. met betrekking tot entertainment, audiovisuele voorzieningen en locatieverhuur) gelden de door de betreffende derden gehanteerde annuleringsvoorschriften). Gelet op het vorenstaande wijzen u op de mogelijkheid om een huwelijksdagverzekering af te sluiten via onze website onder het kopje "verzekeringen". Of op de website: www.trouwgarant.nl

7. Vermissing en schade

Wanneer gehuurde of door de PVG ter beschikking gestelde goederen worden vermist, beschadigd raken of breken, dient de klant het bedrag dat met de vervanging van de betrokken zaken is gemoeid, te voldoen aan de PVG, tenzij sprake is van opzet of grove nalatigheid van de zijde van de PVG.

8. Vergunning

Indien ten behoeve van de uitvoering van een van de in artikel 1 gemelde activiteiten externe vergunningen noodzakelijk blijken, is de klant voor het verkrijgen van deze vergunningen verantwoordelijk.

9. Productaansprakelijkheid

In het kader van de HACCP wetgeving is de PVG aansprakelijk voor de voedselveiligheid van haar producten. Echter, indien producten worden gebruikt buiten het gezichtsveld van de PVG, bijv. indien cliënten producten ophalen bij de PVG, dan wel dat de PVG producten aflevert bij cliënten zonder verdere begeleiding, vervalt voornoemde productaansprakelijkheid.

10. Overmacht

Naast het gestelde in artikel 15 van de Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH) gelden de volgende bepalingen; Indien naar oordeel van de PVG sprake is van overmacht kan de PVG -na kennisgeving aan de klant- haar uitvoering geheel of gedeeltelijk annuleren, zonder dat de PVG aansprakelijk kan worden gesteld voor eventuele schade of kosten. In ieder geval gelden als situaties van overmacht :
 • overheidsbepalingen en –verzoeken die dienen te worden nageleefd;
 • onlusten;
 • stakingen;
 • storingen in de aanvoer van door derden te leveren goederen, alsmede water- en energieleveringen;
 • het uitvallen van de installaties welke noodzakelijk zijn voor een degelijke uitvoering van onze diensten;
 • brand of ongevallen.
 • Weersomstandigheden die het -naar oordeel van de PVG- onverantwoordelijk maken om de opdracht conform offerte uit te voeren.

11. Huisreglement

Op de diverse locaties van de PVG zijn huisreglementen van toepassing, welke aanvullend zijn op de Aanvullende Voorwaarden. Door het boeken van een locatie of acceptatie van een offerte conformeert de relatie zich aan de het op de locaties betrekking hebbende huisreglement, deze zijn voor alle locaties te vinden op www.postverkadegroep.nl 12. Geschillen Op door de PVG aangegane overeenkomsten, waarop deze voorwaarden gelden is het Nederlands Recht van toepassing. Alle geschillen worden beslecht door de bevoegde rechter te Haarlem.

Note: Geluid buiten mag alleen worden versterkt -bij hoge uitzondering- na toestemming van de directie van het Oude Slot Heemstede B.V. Geluid binnen mag worden versterkt. Het niveau van versterkt of onversterkt geluid binnen mag niet de grens van 95 decibel overstijgen. In het gebouw bevindt zich een decibelmeter die de stroom uitschakelt boven een geluidssterkte van 95 decibel. De directie is niet verantwoordelijk voor directe- of indirecte schade als gevolg van het in werking treden van de decibelmeter. Het gebruik van rook- en andere machines is niet toegestaan.

12. Geschillen

Op de door de PVG aangegane overeenkomsten, waarop deze voorwaarden gelden is het Nederlands Recht van toepassing. Alle geschillen worden beslecht door de bevoegde rechter te Haarlem. S.E. & O.

Download hier onze aanvullende voorwaarden.
 • "Op zoek naar een perfecte locatie in de buurt van Haarlem, Amsterdam en Schiphol waar in alle rust uw zakelijke bijeenkomsten kunt plaatsvinden?"

 • "Of het nu gaat om een vergadering, een presentatie, seminar, een lunch, diner of compleet bedrijfsfeest, op onze toplocatie 'Het Oude Slot' kunnen wij aan alle wensen voldoen in een dynamische en inspirerende omgeving."

 • "De Post Verkade Groep ontvangt u en uw relaties graag op het landelijke en Bourgondische Het Oude Slot in Heemstede."

Populair binnen Het Oude Slot

Trouwen op het Oude Slot Heemstede

Huwelijksdag

Voor een onvergetelijke huwelijksdag is Het Oude Slot een geweldige keuze. Het landgoed kan gedurende uw mooiste dag...

Lees verder

Feest!

Particulier

Op zoek naar een invulling voor het vieren van uw verjaardag, meerjarige huwelijksdag of zomaar?

Lees verder

De lekkerste en mooiste bruidstaart

Huwelijksdag

De lekkerste en mooiste bruidstaart noemen wij Stapelverliefd!

Lees verder

Direct reserveren of vragen? Bel 023-5470496 mail ons